Kosár

1. 
A Kereskedő (eladó, szolgáltató) adai

Elnevezés(cégnév): FOTOCOPY Irodatechnikai Kft.

Rövidített elnevezés: FOTOCOPY Irodatechnikai Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 31/B.

Cégjegyzékszám: 01 09 725986 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószám: 10305959-2-41.

Önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Bencze Ferenc ügyvezető

Levelezési/postacím: 7100 Szekszárd, Mikes utca 23-25.

Üzlet, áru átvételi pont címe: 7100 Szekszárd, Mikes utca 23-25.

Központi telefonszám: Szekszárd: +36-20-259-6866

E-mail: ugyfelszolgalat@fcmarket.hu

Honlap: www.fcmarket.hu

Bankszámla száma: 10104617-06833800-01003004

Webáruház nyilvántartási száma: 5272

2.
Tárhely szolgáltató 

Megnevezés: FOTOCOPY Irodatechnikai Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 31/B.

Cégjegyzékszám: 01 09 725986 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

Elérhetőség (telefon, e-mail): Tel.: 06-20/259-6866, E-mail: ugyfelszolgalat@fcmarket.hu

3.
Fogalom meghatározások 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában:

Felek: a Kereskedő és a Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - Ptk. - 8:1.§ (1) bek. 3. pont)

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a Kereskedő http://www.fcmarket.hu weboldala, mint távollévők közötti elektronikus kommunikációt lehetővé tévő eszköz (olyan eszköz, amely alkalmas a szerződő felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – a szerződő felek jogügyleti nyilatkozatainak megtételére)

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Ptk. szerinti:

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Szerződés: a Felek között a Honlap használatával, elektronikus levelezés útján létrejövő, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, magyar nyelvű adásvételi szerződés, amely szerződés árai HUF (magyar forint) pénznemben értendőek, és tartalmazzák a 27%-os mértékű általános forgalmi adó összegét. Az árváltozás jogát a Kereskedő fenntartja.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Kereskedő által forgalomba hozott, illetve értékesítésre a Honlapon felajánlott minden árucikk, mely a Szerződés tárgyát képez(het)i

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 4. pont)

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, illetve a Kereskedővel a Honlapon keresztül szerződést kötő természetes, vagy jogi személy

4.
Irányadó jogszabályok 

A Szerződésekre különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A felsorolt jogszabályok hatályos szövege elérhető:  http://njt.hu/

5.
Az ÁSZF rendelkezésének elfogadása

A Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza az ÁSZF a Kereskedőt, és a Vevőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF rendelkezéseit. A Vevő a Kereskedő webáruházán keresztül történő vásárlásával (a Vevő megrendelésének véglegesítésével) teljes egészében elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, az ÁSZF rendelkezései a Szerződés(ek) részét képezik.

Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az ÁSZF egyéb rendelkezései érvényben és hatályban maradnak és a jogszabályi rendelkezésbe ütköző ÁSZ rendelkezés helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak, illetve alkalmazandóak.

Az Kereskedőnek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

6.
Panaszok intézésének ügymenete, jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Kereskedő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda címe: 7100 Szekszárd, Mikes utca 23-25.
 • Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje: Hétfőtől csütörtökig: 8.00-17.00-ig,pénteken: 8.00-tól 16.00-ig.
 • Ügyfélszolgálati iroda telefonszáma: Szekszárd: 06-20/259-6866
 • Ügyfélszolgálati iroda internet honlapja: http://www.fcmarket.hu
 • Ügyfélszolgálati iroda e-mail címe: ugyfelszolgalat@fcmarket.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Kereskedő üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Kereskedő 30 napon belül írásban válaszol.

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Kereskedővel a panaszát, amely a Kereskedőnek, illetve a Kereskedő érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a Kereskedő köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Kereskedő - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályi rendelkezése ettől eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszról készült feljegyzést/jegyzőkönyvet a Kereskedő köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A Fogyasztó panaszáról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Kereskedő nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Kereskedő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Kereskedő köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Kereskedő a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Kereskedő és a Fogyasztó között kialakuló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható az alábbi honlapon:: http://jarasinfo.gov.hu/

A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Fogyasztó a Kereskedővel szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Fogyasztó panaszát a Kereskedő elutasítja, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Kereskedővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Kereskedőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Kereskedőnek a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a Kereskedő székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Kereskedő  együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ elérhető az alábbi honlapon:

http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ érhető az alábbi internetes címen: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap:
www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Amennyiben a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a fogyasztó, az a kereskedő/vállalkozó/eladó, akivel szemben a fogyasztó panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elektronikus elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

7.
Tájékoztatás a termékek tulajdonságairól, képanyag

A Kereskedő a Honlapon bemutatott termékek alapvető tulajdonságairól az adott termékhez kapcsolódó termékleírás körében ad tájékoztatást. A Kerekedő külön felhívja a figyelmet arra nézve, hogy a termékleírás tájékoztató jellegű, a termékleírás körében elhelyezett képek egyes termékekhez kapcsolódóan illusztrációk, így a pl. a termék színe a tájékoztató jellegű képhez képest eltérhet.

8.
A vásárlás menete

Termék kiválasztása

A Vevő a Honlap termékkategóriáin belül a keresett termékkategóriára kattintva választhatja ki a kívánt termékkategóriát, és a kiválasztott termékkategórián belül az egyes termékeket. A Vevő a kiválasztott termék(ek)re kattintva találja meg a termékhez kapcsolódó alapvető információkat (termékleírás, a termékért fizetendő vételár, termék fotó) A Kereskedő felhívja a figyelmet arra nézve, hogy a termékek fényképein látható kiegészítő és dekorációs elemek kizárólag abban az esetben kapcsolódnak a termékhez, abban az esetben tekinthetően a megjelölt vételáron megvásárolható részének/tartozékának, amennyiben ez a termék leírásában külön rögzítésre kerül. A Kereskedő felhívja a figyelmet arra nézve, hogy a termékleírás körében felmerülő esetleges elírásokért, téves adatrészekért felelősséget nem vállal.

Kosárba helyezés

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka előtt ki kell választania a rendelni kívánt termék mennyiségét,illetve a telephelyet,ezek után a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb (közvetlenül  termék megnevezése mellett található) megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi.

A „Kosár” (jobb felső sarokban található) gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási (amennyiben szállítással kéri) költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Vevő véglegesítette a kosár tartalmát, és ellenőrizte, hogy az adatai helyesen kerültek megadásra, a „Tovább” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A Kereskedő felhívja a figyelmet arra nézve, hogy a Honlapon megadott információk a Kereskedő részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak nem minősíthetőek, a Honlap használatával, a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, jelen ÁSZF hatálya alatt megadott megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, és a Szerződés a Vevő részéről a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Kereskedő által történő elfogadásával jön létre.

A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a „Megrendelés”  gombra kattintva ajánlatot tesz a Kereskedő felé a Kosárban szereplő Termékeknek a kosár tartalma szerinti darabszámban való megvásárlására, és a Vevő ajánlattételi nyilatkozata – a Vevői ajánlatnak a Kereskedő általi, jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – a Vevő fizetési kötelezettségét keletkezteti, a Vevő 48 órás időtartamú ajánlati kötöttsége mellett. Amennyiben a  Kereskedő a Vevő által tett ajánlatot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, 48 órán belül nem igazolja vissza, a Vevő teljes körűen mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A Kereskedő rögzíti, és a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy kizárólagosan a Vevőt terheli a felelősség azért, a vásárlás során az adatok a Vevő részéről helyesen, pontosan, hibátlanul kerüljenek bevitelre.

A Termék a Vevő által megadott adatok szerint kerül számlázásra, és kiszállításra. A Vevő a megrendelés megadásával tudomásul veszi, hogy a Kereskedő a tévesen megadott adatokkal összefüggésben felmerülő mindennemű kárát és költségét jogosult a Vevőre hárítani, és egyben tudomásul veszi, hogy a Kereskedő a Vevő által hibásan megadott adatok szerinti teljesítésével összefüggésben a Vevő érdekkörében felmerülő károkkal, költségekkel összefüggő felelősségét teljes körűen kizárja.

A Vevő által hibásan megjelölt e-mail cím és/vagy a Vevő által megjelölt e-mail cím szerinti postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítését, és a Szerződés létrejöttének megakadályozhatja.

A rendelések feldolgozása, a Szerződések létrejötte

A Vevő bármily időpontban leadhatja megrendelését a Honlap használatával. A Kereskedő a Vevő megrendelésének/ajánlatának a Kereskedő részére való továbbítását követő munkanapon, e-mail üzenet megküldésével igazolja vissza/fogadja el a Vevő megrendelését/ajánlatát, és a visszaigazolást tartalmazó e-mail üzenettel a Szerződés a Kereskedő és a Vevő között létrejön.

10.
Az adatok módosítása, az adatbeviteli hibák javítása

A Vevő megrendelése véglegesítése előtt az általa bevitt adatokat módosíthatja. Az adott oldalon a „Rendelés adatai” (kosár második lépése) menü pontban. A Vevő az igényelt javításokat, módosításokat elvégezheti.

11.
Ármegjelölés hibájának esete

Amennyiben – pl. technikai jellegű hiba miatt – a Termékre vonatkozóan hibás ár került feltüntetésre a honlapon, a megrendelést (a Vevő ajánlatát) a Kereskedőnek a hibás áron nem áll módjában elfogadni. Hibás áron Termék nem értékesíthető, a hibás árat tartalmazó Vevői ajánlattétellel a Szerződés a Felek között nem jöhet létre, akkor sem, ha a hibás áron tett ajánlatot a rendszer automatikusan visszaigazolja. A Kereskedő rögzíti, és a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy hibás árat tartalmazó ajánlat automatikus visszaigazolása nem minősül az ajánlat elfogadásának, nem hoz létre Szerződést a Felek között.

Hibás árat tartalmazó ajánlattétel (megrendelés) esetén az értékesítő jelzi a vásárló felé a téves ármegjelölést és korrigálja az a valós árra. A Vevő jogosult, de nem köteles a megjelölt helyes áron megkötni a Szerződést a Kereskedővel a Termékre vonatkozóan.

12.
Vásárlói adatok megadása

A virtuális kosárban lévő termékek ellenőrzése után a vásárlónak módjában áll a „Tovább” gomb megnyomása utána adatai módosítani: nevét/elnevezését, címét, elérhetőségeit, és választhatja ki a szállítási módot a jelölő négyzetek használatával, majd a „Tovább” gombra kattintva választhat a fizetési módok közül.

13.
A rendelés összesítése, lezárása

A „rendelés összesítése” menüpontban ellenőrizhető a Vevő részéről az általa kiválasztott Termékek köre, mennyisége, a Vevő által fizetendő árai, továbbá a kiszállítási/kézbesítési/átvételi címe és a Vevő által fizetendő szállítási költség.

Az ellenőrzést követően az adatait a Vevő nem módosíthatja. Az itt feltüntetett adatok akkor módosulnak, ha a Vevő a „Vissza” gombra kattintva az erre szolgáló adatbeviteli felületeken módosítja a kiválasztott Termék (ek) körét, mennyiségét, illetve a szállítási/kézbesítési módot, helyszínt.

Vásárlását a (z) Általános szerződési feltételek elfogadása után tudja véglegesíteni megrendelését.

14.
Fizetési módok

Előre utalás

Az előre utaláshoz szükséges adatok:
A Kereskedő számlavezető pénzintézete: MBH Bank Zrt.
Az utalás kedvezményezettje: Fotocopy Irodatechnikai Kft.
A Fotocopy Irodatechnikai Kft. számlaszáma (az utalás célszámlája): 10104617-06833800-01003004

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétes" fizetési módot. Felhívjuk a figyelmét, hogy az utánvételes fizetés díja bruttó 699 forint (100,000 Ft megrendelési határig), mely a kiszállítási díjon felül fizetendő.

Készpénzes és bankkártyás fizetés:

A termék ellenértékét a vásárló a termék átvételekor készpénzzel vagy bankkártyával egyenlítheti ki.

15.
Átvételi módok, átvételi díjak

Futárszolgálat

Jelenleg a Sprinter, az Express One és az MPL Futárszolgálat közül választhat, akik az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket, ahol azt helyben, személyesen veheti át, illetve lehetőség van csomagpontra, csomagautomatába történő rendelésre, ebben az esetben Ön egy kiválasztott címre kapja a rendelését, ahol azt átveheti.
 

Szállítási költségek:

Az aktuális szállítással kapcsolatos költségeket a rendelés lezárása előtt adja meg a rendszer, attól függően, hogy melyik futárcéget választotta a Vevő, mennyi a rendelés értéke és mennyi a megrendelés tömege.

 

Sprinter:

A kedvezményes kiszállítás feltétele (1 Ft) Sprinter Futárszolgálattal, az 1 számlán bruttó áruérték 49,990, -Ft értéket meghaladó, de 20 kg-ot meg nem haladó rendelés. A szállítási díjon felül logisztikai és biztosítási díjat számolunk fel.

 

Express One:

A kedvezményes kiszállítás feltétele (1 Ft) Express One Futárszolgálattal, az 1 számlán bruttó áruérték 49,990, -Ft értéket meghaladó, de 20 kg-ot meg nem haladó rendelés. A szállítási díjon felül logisztikai és biztosítási díjat számolunk fel.

 

MPL Csomagpontra, Postán maradó, csomagautomatába:

A kedvezményes kiszállítás feltétele (1 Ft) MPL Futárszolgálattal, az 1 számlán bruttó áruérték 49,990, -Ft értéket meghaladó, de 20 kg-ot meg nem haladó rendelés. A szállítási díjon felül logisztikai és biztosítási díjat számolunk fel.

 

Logisztikai költség:

Minden esetben felszámolunk logisztikai költséget.

 

Tájékoztató szállítási költségek (a pontos díjak a rendelés rögzítésekor láthatók):

csomag súly 0-20kg - rendelés értéke bruttó 49,990 Ft alatt -> bruttó 1,990 Ft-tól

csomag súly 0-20kg - rendelés értéke bruttó 49,990 Ft felett -> bruttó 1 Ft

csomag súly 20-40kg -> bruttó 3,302 Ft-tól, futárcég választástól függ

40kg-ot meghaladó csomagsúly esetén egyedi szállítási meghatározásra, melyről érdeklődjön telefonon.

16.
Teljesítési határidő

A Vevő megrendelésének általános teljesítési határideje a rendelés visszaigazolásától számított maximum 2-5 munkanap. (tájékoztató jellegű adat) A 2-5 munkanapos teljesítési határidőtől való esetleges eltérést a Kereskedő e-mail üzenet útján, a 2-5 munkanapos határidő letelte előtt jelzi a Vevő részére.  Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a várhatóan 2-5 munkanapos teljesítési határidő túllépésével összefüggésben a Kereskedő kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

17.
Termékek gyártásának megszűnése

Arra az esetre nézve, amennyiben a Honlapon feltüntetett adott Termék gyártása megszűnt, a Kereskedő fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések erre a körülményre hivatkozó részbeni vagy teljes egészben való visszautasítására vonatkozóan, azzal, hogy a megrendelés részbeni teljesítésére kizárólag a Vevővel való előzetes egyeztetést követően, a Vevő hozzájárulásával kerülhet sor. A megszűnt termék előre kiegyenlített ellenértékét az értékesítőnek kötelező visszautalnia 5 munkanapon belül a vásárló részére.

18.
Műszaki védelmi intézkedések, szerverek elérhetősége, adatállomány archiválása, visszaállítása

A Kereskedő weboldalán megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi átlagban 99,9% feletti. A teljes adatállomány rendszeresen mentésre kerül, az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk

19.
A Fogyasztónak minősülő vevő elállási és felmondási joga

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az jog, hogy a szerződött ügylettől indokolás nélkül elálljon. A Fogyasztónak nem minősülő Vevőt az előzőek szerinti elállás joga nem illeti meg.

Üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött Szerződés esetén a Fogyasztót a jelen pontban foglaltak szerinti határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
 • a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Előzőek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött Szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, és amely Szerződésre vonatkozóan a Fogyasztó kifejezetten, írásban kérte, hogy a Kereskedő a Szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását a már a Szerződés megkötésének napjától számított 14 napos belül kezdje meg, és a Fogyasztó előzőek szerinti nyilatkozata megtételét követően a teljesítés megkezdődött,  a Szerződés indoklás nélkül felmondás joga a Fogyasztót a Szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidőn belül illeti meg.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

20.
A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása, az elállásra vonatkozó nyilatkozat

A Fogyasztónak minősülő Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó, írásbeli, az elállásra vonatkozó egyértelmű akaratkijelentést tartalmazó nyilatkozat útján, vagy a lenti 24. pontban foglalt, nyilatkozatminta kitöltésével és a Kereskedő részére való átadásával/megküldésével gyakorolhatja. Az elállásra vonatkozó jognyilatkozat határidőben megtett jognyilatkozatnak tekintendő, ha azt a Fogyasztó a fentiek szerinti 14 napos határidő betartásával tette meg. Kétség esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállásra vonatkozó jognyilatkozatot az erre nyitva álló határidőn belül tette meg. A Kereskedő a Fogyasztó elállásra vonatkozó jognyilatkozatát köteles annak megérkezését követően elektronikus úton (a Fogyasztónak megküldött tárgybani e-mail üzenet útján) visszaigazolni.

21.
A Kereskedő kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén, visszatérítési kötelezettség, visszatartási jog

Amennyiben a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, a Kereskedő legkésőbb az elállás tárgyában megtett jognyilatkozat átvételétől/beérkezésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által az elállással érintett Termék(ek) ellenértékeként megfizetett teljes összeget, beleértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, a Terméknek a Fogyasztó részére való kiszállítása díjat is. (a visszafizetendő tételek együttes összege, illetve ezen tételeknek a Fogyasztó részére való visszafizetése a továbbiakban: Visszafizetés) A Kereskedő rögzíti, hogy az előzőek szerinti rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges, szokásosan alkalmazott fuvarozási módszeren kívüli más fuvarozási mód választásával összefüggésben felmerült többletköltségekre.

A Kereskedő a Visszafizetést a Fogyasztó által a Termék ellenértékének kiegyenlítése során alkalmazott fizetési móddal megegyező módon teljesíti. Amennyiben a Termék ellenértékét a Fogyasztó bankszámlák közötti átutalással egyenlítette ki, a Visszafizetés a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában arra a bankszámlára való átutalással történik meg, amely bankszámláról a Fogyasztó a Termék ellenértékét a Kereskedő részére átutalta.  A Fogyasztó beleegyezésével, illetve a Fogyasztó erre vonatkozó kifejezett kérése alapján a Kereskedő a Visszafizetés során a Termék ellenértékének kiegyenlítése során alkalmazott fizetési módtól eltérő más fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy a Fogyasztónak ezzel összefüggésben nem merülhet fel semmilyen jellegű többletköltsége.

A Fogyasztó által a Visszafizetés céljára hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszámmal, illetve hibásan és/vagy pontatlanul megadott postai címmel összefüggésben felmerülő késedelem vonatkozásában a Kereskedőt felelősség nem terheli. A Kereskedő részéről a Visszafizetési kötelezettség teljesítettnek tekintendő abban az időpontban, amikor a Fogyasztó által a Visszafizetés célszámlájaként megadott bankszámlára való utalás során a Kereskedő számlája a Visszafizetés összegével megterhelésre kerül.

Amennyiben a Termék szállítására a Fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. (a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási mód költsége és a Fogyasztó által választott fuvarozási mód költségének összege közötti különbséget)

A Kereskedő mindaddig visszatarthatja Visszafizetés összegét, amíg a Fogyasztó a terméket a Kereskedő részére vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta a Kereskedő részére hiteles módon azt, a Terméket a Kereskedő részére visszaküldte. A Kereskedő rögzíti, hogy a Termék visszaküldésével/visszajuttatásával kapcsolatos költségek a Fogyasztót terhelik. (így pl. a Kereskedő a Fogyasztó által utánvéttel feladott Terméket nem köteles elfogadni, az utánvét díját nem köteles kiegyenlíteni)

22.
A Fogyasztónak minősülő Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása, illetve a Szerződés felmondása esetén

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a Szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Kereskedőnek vagy az Kereskedő által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Termék visszaküldésének költségei a Fogyasztót terhelik. A Terméket a Kereskedő 7100 Szekszárd, Mikes utca 23-25 címére kell visszaküldeni.

Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött, szolgáltatás nyújtásra vonatkozó Szerződést, köteles a felmondás Kereskedővel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Kereskedő számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a Szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a Szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A Kereskedő rögzíti, hogy utánvétes fizetési mód mellett visszaküldött Terméket nem áll módjában átvenni.

A Fogyasztót terheli a felelősség a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

23.
A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Kereskedő kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, a Kereskedő és Fogyasztó között megkötésre kerülő Szerződések esetében ide értve különösen az alábbi eseteket:

   a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Kereskedő a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Kereskedő a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (a Fogyasztó által a jelen pontban foglaltak szerinti szerződés keretében kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre azonban az elállási jog kiterjed)

g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

h) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

24.

Elállási/Felmondási nyilatkozat megtételére szolgáló, okiratminta 

(készült a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti minta felhasználásával)

A Kereskedővel megkötött Szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és

 juttassa vissza a Kereskedő részére! 

 

Címzett: Fotocopy Irodatechnikai Kft.

Cím: 7100 Szekszárd, Mikes utca 23-25.

Alulírott/ak:

 

 

 

kijelentem/kijelentjük, hogy ezúton gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi  termék/ek adásvételére / az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/termék átvételének időpontja:

 

 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése:

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

 Kelt___________________________

25.
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek irányadó jellege

Amennyiben a fenti 19-24. pontokban írtak a Fogyasztó elállási, illetve felmondási jogára vonatkozó bármely kérdés tekintetében nem adnak közvetlen iránymutatást, tárgyban a 4. pontban meghatározott jogszabályok, és ezen belül elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet teljes szövege közvetlenül elérhető a következő linkre kattintva: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.349711

 

26.
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Kereskedő a Fogyasztót megillető kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási jogokra vonatkozó, alábbiak szerinti tájékoztatást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve, a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete felhasználásával adja meg, kiegészítve a tájékoztatást a 30-32. pontok rendelkezéseivel is.

27.
Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a Szerződés tárgya használt dolog, a szerződő felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kereskedő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Amennyiben a Szerződés tárgya használt dolog, az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. Használt dolog esetében is előfordulhat a hibás teljesítés esete, azonban használt dolog értékesítése esetében Önnek figyelembe kell venni, hogy a dolog korábbi használatából adódóan számolnia kell bizonyos hibák előfordulásának nagyobb valószínűségével, illetve azzal, hogy egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válhatnak Előzőekből adódóan, nem lehet megalapozott az a feltételezés, miszerint egy használt dolog ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt dolog, és használt dolog esetében csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesíthető a szavatossági jog, amelyek egyértelműen a dolog használt jellegéből eredő hibákon felüli hibának tekinthetők, a korábbi használatból eredő hibáktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt dolog hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vevő a dolog megvásárlásakor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Kereskedőt felelősség nem terheli.

28.
Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

29.
Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabályi előírás alapján a Kereskedő jótállásra köteles. (a jótállás a mindennapi szóhasználat szerinti „garancia” fogalmának megfelelő jogintézmény)

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Szerződéses alapú a jótállás, ha a kötelezett (akár a gyártó, akár a Kereskedő) vállal saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint jótállást a Termékre. Ilyen esetben a jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy (mindennapi fogalomhasználat szerinti „garanciajegy”) is jár.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a Kereskedőt terhelő kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Kereskedő – erre vonatkozó külön, írásbeli jognyilatkozat hiányában - jótállást nem vállal. A jótállási igény az erre jogosult Fogyasztó részéről a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben a Kereskedő jótállási kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő egyébként már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Kereskedő, vagy annak megbízottja hajtja végre, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

30.
Jótállási és szavatossági jogok:

 1. A Termék gyártója által biztosított jótállás, melyet a jótállási feltételek szerint, a Termék gyártója által megjelölt időtartamon belül lehet érvényesíteni (a gyártó által biztosított jótállás feltételei és a jótállási jegy általában a megvásárolt Termék dobozában található meg) A Termék gyártója által biztosított jótállás keretében tipikusan a jótállás szerinti kijavítás, vagy kicserélés igényelhető.
 2. A Kereskedő által biztosított jótállás, melyet a jótállási feltételek szerint, a Kereskedő által megjelölt időtartamon belül lehet érvényesíteni (a Kereskedő által vállalt jótállás feltételeire vonatkozó dokumentumot és a jótállási jegyet a Kereskedő adja át)
 3.  A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás, amelynek időtartama:
  •  A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
  • A 10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás - időtartama (10.000 Ft - 250.000 Ft-ig).
  • A 10.000 forintot el nem érő (azaz legfeljebb 9.999 Ft) bruttó fogyasztási árú fogyasztási cikkre nem vonatkozik a kötelező jótállási kötelezettség.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a vonatkozó, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter rendeletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a miniszteri rendeletben felsorolt termékekre vonatkozik. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azzal, hogy a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Kereskedő vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás keretében elsődlegesen kijavítást vagy kicserélést, másodlagosan árleszállítást, harmadlagosan a vásárlástól való elállást lehet érvényesíteni. (ezen jótállás keretében elsődlegesen kijavítást vagy kicserélést, másodlagosan árleszállítást, harmadlagosan a vásárlástól való elállást lehet érvényesíteni

 1. Termékszavatosság, melyet a Termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított 2 éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi kereskedőjével szemben lehet érvényesíteni, a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint (a termékszavatossági igény érvényesítése keretében kicserélés vagy kijavítás igényelhető)
 2. Kellékszavatosság, melyet a vásárlástól számított két éven belül lehet érvényesíteni, a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. (a kellékszavatossági igény érvényesítése keretében elsősorban kijavítást vagy kicserélést, másodsorban árleszállítást vagy elállást lehet érvényesíteni)

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak kell gondoskodnia.
A kötelező jótállás időtartama alatt a Kereskedő nem alkalmazhat a Fogyasztóval szembeni, olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. A kötelező jótállás egy éves időtartamát követően azonban az önkéntes jótállás feltételeit a Kereskedő szabadon állapíthatja meg, azzal, hogy a Kereskedő által vállalt önkéntes jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági jogait.

31.
Három munkanapon belüli cseregarancia

A három munkanapon belüli cseregarancia jogintézménye a webáruházon keresztüli való vásárlás esetkörére is kiterjed. A három munkanapon belüli cseregaranciát a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni. A 3 munkanapon belüli cseregarancia érvényesítése esetén a Kereskedőnek ezt az igényt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék eladásakor már hibás volt és a Terméket minden további nélkül ki kell cserélnie.

32.
A Kereskedő mentesülése a jótállási kötelezettség alól

Az Kereskedő a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a Termékben a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Kereskedő rögzíti, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre (egymással párhuzamosan) nem érvényesíthető, de a jótállásból fakadó jogok a vásárlót a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

33.
Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Kereskedő weboldalának elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

34.
Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 
Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok 1999. évi LXXVI. törvény
 
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 
 

 

Utoljára megtekintve