Kosár

A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása, az elállásra vonatkozó nyilatkozat

A Fogyasztónak minősülő Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó, írásbeli, az elállásra vonatkozó egyértelmű akaratkijelentést tartalmazó nyilatkozat útján, vagy a lenti 24. pontban (lásd: Általános Szerződési Feltételek alpontba) foglalt, nyilatkozatminta kitöltésével és a Kereskedő részére való átadásával/megküldésével gyakorolhatja. Az elállásra vonatkozó jognyilatkozat határidőben megtett jognyilatkozatnak tekintendő, ha azt a Fogyasztó a fentiek szerinti 14 napos határidő betartásával tette meg. Kétség esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállásra vonatkozó jognyilatkozatot az erre nyitva álló határidőn belül tette meg. A Kereskedő a Fogyasztó elállásra vonatkozó jognyilatkozatát köteles annak megérkezését követően elektronikus úton (a Fogyasztónak megküldött tárgybani e-mail üzenet útján) visszaigazolni.

A Kereskedő kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén, visszatérítési kötelezettség, visszatartási jog

Amennyiben a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, a Kereskedő legkésőbb az elállás tárgyában megtett jognyilatkozat átvételétől/beérkezésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által az elállással érintett Termék(ek) ellenértékeként megfizetett teljes összeget, beleértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, a Terméknek a Fogyasztó részére való kiszállítása díjat is. (a visszafizetendő tételek együttes összege, illetve ezen tételeknek a Fogyasztó részére való visszafizetése a továbbiakban: Visszafizetés) A Kereskedő rögzíti, hogy az előzőek szerinti rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges, szokásosan alkalmazott fuvarozási módszeren kívüli más fuvarozási mód választásával összefüggésben felmerült többletköltségekre.

A Kereskedő a Visszafizetést a Fogyasztó által a Termék ellenértékének kiegyenlítése során alkalmazott fizetési móddal megegyező módon teljesíti. Amennyiben a Termék ellenértékét a Fogyasztó bankszámlák közötti átutalással egyenlítette ki, a Visszafizetés a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában arra a bankszámlára való átutalással történik meg, amely bankszámláról a Fogyasztó a Termék ellenértékét a Kereskedő részére átutalta.  A Fogyasztó beleegyezésével, illetve a Fogyasztó erre vonatkozó kifejezett kérése alapján a Kereskedő a Visszafizetés során a Termék ellenértékének kiegyenlítése során alkalmazott fizetési módtól eltérő más fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy a Fogyasztónak ezzel összefüggésben nem merülhet fel semmilyen jellegű többletköltsége.

A Fogyasztó által a Visszafizetés céljára hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszámmal, illetve hibásan és/vagy pontatlanul megadott postai címmel összefüggésben felmerülő késedelem vonatkozásában a Kereskedőt felelősség nem terheli. A Kereskedő részéről a Visszafizetési kötelezettség teljesítettnek tekintendő abban az időpontban, amikor a Fogyasztó által a Visszafizetés célszámlájaként megadott bankszámlára való utalás során a Kereskedő számlája a Visszafizetés összegével megterhelésre kerül.

Amennyiben a Termék szállítására a Fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. (a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási mód költsége és a Fogyasztó által választott fuvarozási mód költségének összege közötti különbséget)

A Kereskedő mindaddig visszatarthatja Visszafizetés összegét, amíg a Fogyasztó a terméket a Kereskedő részére vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta a Kereskedő részére hiteles módon azt, a Terméket a Kereskedő részére visszaküldte. A Kereskedő rögzíti, hogy a Termék visszaküldésével/visszajuttatásával kapcsolatos költségek a Fogyasztót terhelik. (így pl. a Kereskedő a Fogyasztó által utánvéttel feladott Terméket nem köteles elfogadni, az utánvét díját nem köteles kiegyenlíteni)

A Fogyasztónak minősülő Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása, illetve a Szerződés felmondása esetén

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a Szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Kereskedőnek vagy az Kereskedő által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Termék visszaküldésének költségei a Fogyasztót terhelik. A Terméket a Kereskedő 7100 Szekszárd, Mikes utca 23-25 címére kell visszaküldeni.

Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött, szolgáltatás nyújtásra vonatkozó Szerződést, köteles a felmondás Kereskedővel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Kereskedő számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a Szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a Szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A Kereskedő rögzíti, hogy utánvétes fizetési mód mellett visszaküldött Terméket nem áll módjában átvenni.

A Fogyasztót terheli a felelősség a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Kereskedő kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, a Kereskedő és Fogyasztó között megkötésre kerülő Szerződések esetében ide értve különösen az alábbi eseteket:

   a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Kereskedő a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Kereskedő a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (a Fogyasztó által a jelen pontban foglaltak szerinti szerződés keretében kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre azonban az elállási jog kiterjed)

g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

h) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Fontos, hogy a terméket az eredeti csomagolásában és eredeti állapotában kell visszaküldeni.

Utoljára megtekintve